Danh Sách Đào Tạo Viên

STT

Họ và tên

Xác nhận kiến thức pháp luật về 

bán hàng đa cấp

Số xác nhận

Ngày cấp

1

Nguyễn Trọng Sơn

0007/2020/XN-CT

19/06/2020

2

Hoàng Thúc Chính

0011/2020/XN-CT

18/12/2020

3

Lê Vũ Quỳnh Trang

0012/2020/XN-CT

18/12/2020