Việc xử lý vi phạm, chấm dứt Hợp đồng và thu hồi hiệu lực Thẻ thành viên